"Exploring the future of work & the freelance economy"
SLUIT MENU

Extern talent: onderbenut potentieel voor maatschappelijke draagkracht

Extern talent zo goed mogelijk inbedden in een organisatie. Voor Vivian Roks, Strategic Innovation Lead bij Randstad, is het cruciaal: maak extern talent vanaf het begin wegwijs in de organisatie, haar cultuur, drijfveren en waarden. Afstappen van de klassieke kijk op werk, komt de arbeidsmarkt alleen maar ten goede. En draagt bij tot een welvarende maatschappij.

Al te vaak ziet Vivian Roks in organisaties nog (te) veel onderscheid tussen intern en extern talent.  Ze pleit voor een aangepaste visie en een hr-beleid voor externen, waarbij ‘op maat’ aandacht wordt besteed aan onthaal, arbeidskledij, veiligheidsinstructies, bedrijfscultuur, …

“Daar mag je als organisatie, afhankelijk van de duur en de complexiteit van de opdracht, verder in gaan dan wat er nu in de praktijk gebeurt”,  zo stelt ze.

Purpose leidt tot verantwoordelijkheid

“Purpose, het waarom van wat je doet, is zo belangrijk.  En dat, dat wordt bij inhuur van externen nog te vaak over het hoofd gezien”, aldus Vivian Roks.

“Laat elk talent weten dat ze een belangrijke schakel in de ketting zijn”, roept ze organisaties op. Het heeft een grote impact op de retentie, tevredenheid en het werkgeluk van medewerkers, ook externe, én het beïnvloedt hoe zij naar jou als opdrachtgever kijken.

Ze geeft een aantal concrete tips die kunnen resulteren in een groter gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid:

  • Voorzie in een goed gesprek bij aanvang
  • Zorg voor een goede opvolging waarbij de rol en het welbevinden van de externe medewerker centraal staan
  • Geef medewerkers inzicht in hoe zij bijdragen aan het resultaat van de organisatie
  • Ga voor een goede integratie van het extern talent en voorzie in voldoende infodeling
  • Spreek verwachtingen duidelijk uit en laat de zaken niet blauw-blauw

De flexwerkers zijn de helden van de arbeidsmarkt.

“De flexwerkers zijn de helden van de arbeidsmarkt”, zegt Vivian Roks enthousiast.  “We leven in een wereld waar alles meer, productiever, sneller en efficiënter moet.  Dat is uitdagend voor ieder van ons maar voor de flexwerker is het nog uitdagender”, gaat ze verder.  “Niet iedereen kiest voor een job als flexwerker. De job an sich is al uitdagend en voor extern talent speelt die zich telkens af binnen een nieuwe context met nieuwe collega’s, bazen en voorschriften.”

Open kaart over hoge, onrealistische verwachtingen

Vivian Roks stelt een positieve evolutie vast richting een meer geformaliseerd onthaal.  “Maar”, zegt ze, “de evolutie volgt de verwachtingen van nieuw jong talent niet. En die zijn hoog.”

Werkgevers hoort ze wel eens klagen over de verwachtingen van jongeren die zichzelf binnen een jaar een managersfunctie willen aanmeten. Ze treedt de bedrijven bij: “Dat is niet realistisch. Noch tegenover het andere personeel, noch omwille van maturiteit, kennis van de organisatie en visie.”

Open kaart spelen en het koppelen van een interessant leertraject aan de verwachtingen van de jongere, kan hierin een oplossing bieden, adviseert Vivian Roks. Hoe snel de verwachtingen dan ingelost worden, hangt grotendeels af van de inzet en motivatie van de jongere.

Maatwerk voor jong talent

“Het jongere publiek heeft een bijzondere kijk op werk”, geeft Vivian Roks nog mee.  Op het gebied van waarden ziet ze weinig verschillen tussen generaties.  Wat ze wel opmerkt is dat er meer verschillen zijn binnen één generatie.  Er is als het ware een grote diversiteit in een steeds groter wordende groep.

Waar voorheen een onderscheid merkbaar was tussen carrièrejagers en de zogenaamde globetrotters, ziet ze nu een gans spectrum waarbinnen iedere jongere zijn of haar plek heeft. Dit maakt dat er geen one-size fits all-oplossing is om de verwachtingen in te lossen.

Organisaties worden zo uitgedaagd om naar maatwerk te kijken in functie van individuele drijfveren en ambities, om aan de verwachtingen van het jonge talent te voldoen. Ook hier zijn een duidelijk en helder kader, het benoemen van purpose en verwachtingen, het voorzien in een goede opvolging en klankbord een absolute must.

“Zonder te willen generaliseren, merken we dat work-life balance één van de zaken is die voor jongeren, net zoals voor iedereen, absoluut belangrijk is. Ze zien de generaties voor hen crashen en daar bedanken ze voor. Verder willen jongeren zich kunnen ontplooien, groeien en verrijken. En dit kan heel breed gaan, zowel horizontaal als verticaal”, verduidelijkt Vivian Roks.

Kennis voor innovatiekracht en welvaart in België

Vivian Roks nodigt bedrijven uit in deze krappe arbeidsmarkt ook studenten die tijdens hun studies aan het werk gaan, voor kennistaken in overweging te nemen. Ze ontwikkelde het concept ‘studierelevante bijbanen’ binnen Randstad en is nog steeds overtuigd van de meerwaarde ervan.

Kennis maakt onze Belgische economie waardevoller en krachtiger voor innovaties.  En dat hebben we nodig voor onze welvaart.

“Het is een dankbaar concept”, verklaart ze. “De jongere wordt goed voorbereid op de arbeidsmarkt en het laat bedrijven toe op een flexibele en  laagdrempelige manier kennis binnen te brengen in de organisatie. Dat is wat onze Belgische kenniseconomie nodig heeft: meer kennis binnenbrengen maakt onze Belgische economie waardevoller en verhoogt onze innovatiekracht. Een economie die veel waarde creëert is cruciaal om onze welvaart te waarborgen”, vervolledigt Vivian Roks haar betoog.

Een onvermijdelijk productiviteitsissue

Ze besluit: “We hebben nog lang niet alle kansen benut die het inzetten van flexibel talent biedt. We mogen en moeten veel ambitieuzer zijn.”  Ze waarschuwt voor een productiviteitsissue: de pensioenen worden nu door velen betaald, maar in de toekomst zullen we met minder zijn. Flexibele arbeid verhoogt de kans op een hogere tewerkstellingsgraad en een bredere maatschappelijke draagkracht.

We hebben nog lang niet alle kansen benut die het inzetten van flexibel talent biedt. We mogen en moeten veel ambitieuzer zijn.

We moeten afstappen van de wat achterhaald en niet-flexibele kijk op werk. “Ecosystemen zijn een deel van de oplossing, maar ook verder doorgedreven digitalisering, andere businessmodellen en modellen om waarde te creëren.  Daar moeten we goed over beginnen nadenken. Doen we dat niet dan zal het moeilijk worden om het huidige niveau van welvaart aan te houden”, geeft Vivian Roks een laatste advies.


The future of work

Willen mens en organisatie klaar zijn voor de future of work, dan zijn drie zaken onontbeerlijk volgens Vivian Roks.

  1. Het soepel kunnen omgaan met verandering en daar open naar kijken. Wendbare mensen stappen over weerstanden heen en kunnen omgaan met veranderende contexten. Ze zijn te vinden in florerende, innoverende bedrijven die de blik naar buiten hebben.
  2. Levenslang leren. Voor het individu is het van belang om bij te blijven omdat alles zo snel gaat. Organisaties raadt ze aan in te zetten op het creëren van een leercultuur waarin de verantwoordelijkheid aan het individu wordt gegeven én waarbij het signaal wordt gegeven dat momenten van falen ook leermomenten zijn.
  3. Purpose. Vivian Roks heeft het over het feit dat je als individu je grote doel niet uit het oog verliest en dat het grootste deel van wat je doet in lijn is met jouw purpose. Organisaties die gelukkige medewerkers willen hebben, moeten meer naar maatwerk evolueren.  Daarom is het belangrijk niet langer over purpose heen te stappen maar er wel over te praten.

“Gelukkige mensen blijven langer en zijn succesvoller”, benadrukt ze.  “HR mag een faciliterende rol opnemen, het discours op gang brengen, mensen voorzien van handvatten en tools om stappen te kunnen zetten, maar dan is het aan de vloer zelf.”

Flexibele arbeid is een interessante piste om als bedrijf van de oude economie naar een ecosysteem te evolueren.

Vivian Roks verwijst naar het boek ‘The guide to the ecosystem economy’ van Rik Vera om haar pleidooi kracht bij te zetten. We bevinden ons nu in de roaring twenties waarin digitalisering aanwezig is, maar nog niet doorgedreven.  De thirties zullen een ecosysteem-economie moeten worden waarbinnen een nieuwe graad van doorontwikkeling wordt gerealiseerd.  Ze ziet flexibele arbeid als een interessante piste om als bedrijf van de oude economie naar een ecosysteem te evolueren. Het gaat om het uiwisselen van mensen, het samenwerken voor productie en ontwikkeling. “Ecosystemen zijn nodig om te differentiëren”, geeft Vivian Roks nog mee.


Over Vivian Roks

Vivian Roks is strategisch innovator bij Randstad. Vertrekkende vanuit het macro-economisch perspectief wil ze tegemoet komen aan de uitdagingen van de arbeidsmarkt zoals schaarste en mismatch, zonder daarbij de noden van de onderneming en het talent uit het oog te verliezen. Onder het motto: ‘making the impossible, possible’, zorgen concepten zoals Randstad Young Talents en Spark voor een originele, maar vooral effectieve aanpak van HR challenges van vandaag en morgen.

Lees ook:

 

Barbara Uyttendaele
Barbara is coach bij Tikhodza en freelance content creator. Ze heeft een liefde voor levenslang leren en een streven naar continue verbetering. Een loopbaan van 20 jaar in de wereld van HR-dienstverlening versterkte haar nieuwsgierigheid naar hoe de wereld van werk evolueert en hoe organisaties en talenten hiermee omgaan. Inspireren, challengen en motiveren zijn haar drijfveren om mensen en organisaties in beweging te brengen. *** Barbara est coach chez Tikhodza et créatrice de contenu freelance. Elle est passionnée de formation continue et s'engage à l'amélioration permanente. Une carrière de 20 ans dans le monde des services RH a renforcé sa curiosité pour l'évolution du monde du travail et la manière dont les organisations et les talents y font face. Son leitmotiv ? Inspirer, stimuler et motiver pour activer les gens et les organisations. Bekijk alle berichten van #Barbara Uyttendaele