SLUIT MENU

Belgen veel milder over arbeidsmigratie dan over migratie in het algemeen

Belgen oordelen over het algemeen negatief over migratie en de globale gevolgen ervan. Veel positiever zijn ze als het gaat over migratie in functie van werk. Dat blijkt uit de studie ‘Op zoek naar het maatschappelijk draagvlak voor migratie’ van Randstad Research bij meer dan 3.000 respondenten.

De inwoners in dit land kijken eerder negatief naar migratie. Ze hebben meer slechte dan positieve persoonlijke ervaringen met migratie en schatten de globale gevolgen ervan negatief in. Veel positiever zijn ze als het over migratie in functie van werk gaat. Slechts 12% ziet migratie niet zitten om tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. 60% is voorstander van reguliere arbeidsmigratie.

Dat blijkt uit de studie ‘Op zoek naar het maatschappelijk draagvlak voor migratie’ van Randstad Research bij meer dan 3.000 respondenten.

Negatief globaal oordeel over migratie

Het algemeen oordeel over migratie is eerder negatief. 60% is van oordeel dat migranten meer kosten dan ze opbrengen. Slechts 12% is het daar niet mee eens. Slechts 18% van de respondenten is van mening dat het door migratie nu economisch beter gaat in dit land. En 64% oordeelt dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit is gegaan onder invloed van migratie.

Ook de persoonlijk ervaringen met migratie van de respondenten zijn eerder negatief. 58% voelt zich minder veilig ten gevolge van migratie, 53% voelt zich minder thuis. Gemiddeld gesproken zijn de aandelen in de bevolking met negatieve ervaringen dubbel zo groot als deze met positieve ervaringen.

Het is dan ook niet te verwonderen dat slechts 27% van oordeel is dat migratie de voorbije 50 jaar voordelig is geweest voor het land. 39% is het daar uitdrukkelijk niet mee eens. Er is ook een grote groep onbeslisten.

Positief oordeel over migratie in functie van werk

Migratie in functie van werk heeft een veel positiever draagvlak. Als migranten aan het werk zijn en daardoor minder beroep doen op sociale zekerheid of bijstand, dan valt veel wrevel of onrust weg. Migratie in functie van tekorten op de arbeidsmarkt krijgt de goedkeuring van 60% van de respondenten. Slechts 12% is hier geen voorstander van, ongeveer het percentage dat pleit voor gesloten grenzen (15%). De voorstanders zijn vijf keer talrijker dan de tegenstanders.

Verschillen tussen subgroepen en electoraten

Vrouwen, hooggeschoolden, jongeren en Franstaligen staan globaal genomen positiever of minder negatief ten aanzien van migratie. Wie een pessimistischer wereldbeeld heeft, en zowel maatschappelijk als persoonlijk geen vooruitgang ziet in de toekomst, kijkt negatiever naar migratie.

De grootste verschillen zitten bij politieke voorkeur. Tussen de verschillende electoraten zijn de meningen sterk verdeeld. Denken over migratie is sterk gepolitiseerd, met voor- en tegenstanders van een kordate aanpak in een beperkt aantal partijen geconcentreerd. Bij andere partijen zien we vaak grote meningsverschillen binnen éénzelfde electoraat.

Globaal genomen is de groene politieke familie (Ecolo en Groen) het meest positief/minst negatief over migratie in het algemeen en de verschillende vormen van migratie. Bijna de helft van het groene electoraat is van mening dat migratie de voorbije 50 jaar positief is geweest voor het land, fors boven het gemiddelde van 27%.

De enige uitzondering is migratie in functie van werk. Daar wijkt het groene electoraat niet af van het gemiddelde. Het zijn CD&V, les Engagés en Open VLD die zich in deze het meest positief opstellen.

Het Vlaams Belang is over de hele lijn het minst positief/meest negatief. Inzake migratie in functie van werk is het aandeel van het VB-electoraat dat dit afwijst echter ongeveer gelijk met dat van de PVDA- en PS-electoraten.

Het electoraat van N-VA zit soms in de buurt van dat van het  Vlaams Belang maar verschilt er soms heel sterk van.  Zo is 69% van het N-VA electoraat pro migratie in functie van werk, fors boven het globale gemiddelde.

Grote meningsverschillen binnen electoraten van één partij

De grote verschillen zijn er niet alleen tussen partijen maar ook binnen partijen. Zo is 30% van het electoraat van Ecolo pro open grenzen maar 35% tegen, bij Groen gaat het om respectievelijk 29 en 27%. Bij Vlaams Belang is slechts 30% voor gesloten grenzen (een officieel programmapunt van de partij) maar 35% tegen. Bij PTB is 21% voor gesloten grenzen (fors boven het gemiddelde) en 28% voor open grenzen.

“Voor het beleid zijn er twee grote lessen te trekken. Er is een duidelijk draagvlak voor een meer strenge aanpak van migratie. Daarnaast moet ook de band met werk sterk worden aangehaald. Dit geldt voor asiel en gezinshereniging. Politieke partijen kunnen in de studie inspiratie vinden om het eigen migratiestandpunt verder te expliciteren en te verfijnen”, besluit Jan Denys, arbeidsmarktexpert en woordvoerder van Randstad.


Download hier het volledig onderzoek de studie ‘Op zoek naar het maatschappelijk draagvlak voor migratie’ van Randstad Research.


Lees ook:

Redactie / Rédaction / Editors NextConomy Bekijk alle berichten van NextConomy